Εταιρική Διακυβέρνηση-Εσωτερικός Έλεγχος
Ταυτότητα Μαθήματος Βοήθεια 

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις έννοιες της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου στο σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον. Πέρα από τη γνώση του θεσμικού πλαισίου, αναλύονται πρακτικά θέματα εφαρμογής των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης σε εισηγμένες και μη επιχειρήσεις, καθώς και νέοι τομείς ενδιαφέροντος όπως η λειτουργία των Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Εισάγοντας παράλληλα θέματα που αφορούν στις διαδικασίες διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου και το ρόλο του στη σύγχρονη επιχείρηση, ο σπουδαστής αποκτά μια σφαιρική αντίληψη των αναγκών διαφάνειας και ελέγχου στις επιχειρήσεις αλλά και κατέχει δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορεί να στελεχώσει μελλοντικά μια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.

Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγή στις Έννοιες της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο. Η Σύγχρονη Διοικητική Δομή Μετά την Εφαρμογή των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης και οι Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων. Γενική Εισαγωγική στην Ελεγκτική και το Περιβάλλον της. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Κατανόηση Εσωτερικού Ελέγχου, Σχεδιασμός και Δοκιμασίες Ελέγχου. Ελεγκτική Δειγματοληψία. Ολοκλήρωση Ελεγκτικού Έργου και Εκθέσεις Ελέγχου.

Αξιολόγηση
Εργασία (coursework) 30% και γραπτές εξετάσεις (exams) 70%.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Λαζαρίδης, Θ., Δρυμπέτας, Ε. (2011), Εταιρική Διακυβέρνηση. Εκδόσεις Σοφία.

Kαζαντζής, Χ. (2006), Ελεγκτική & εσωτερικός έλεγχος. Εκδόσεις Business Plus A.E.

Καραμάνης, Κ. (2008), Σύγχρονη ελεγκτική. Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ξανθάκης, Μ., Σπανός, Λ., Τσιπούρη, Λ. (2003), Εταιρική Διακυβέρνηση, Έννοια και Μέθοδοι Αξιολόγησης. Εκδόσεις Παπαζήση.

 

 

Κωδικός: AAITMSC_B103

Εκπαιδευτές:
Γκρος Χ., Σπαθής Χ ., Βεζυργιάννης, Βαρβατσουλάκης , Κηπουρός

Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό Β' εξάμηνο

Τύπος: Μεταπτυχιακό


Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές: (email)